Darba aizsardzības rokasgrāmata

Darba aizsardzības rokasgrāmata

Cena (ieskaitot PVN): 45.88 €

Kā nodrošināt drošu darba vidi, mazināt riskus un novērst nelaimes gadījumus darbā?

Darba vides riska faktori sastopami visās tautsaimniecības nozarēs un var ietekmēt lielu skaitu nodarbināto, tāpēc jebkuram darba devējam ir pienākums nodrošināt drošu un veselībai nekaitīgu darba vietu. Iespējams, ikdienas situācijās pat neaizdomājamies, ka pat sīki, traucējoši faktori var ne tikai mazināt darba spējas, bet arī atstāt paliekošas sekas veselībai.

Cilvēkresursi ir tas faktors, kurā vienmēr atmaksājas ieguldītais, jo nekas nav uzņēmumam vēl sliktāka reklāma kā veselībai kaitīgos vai pat dzīvībai bīstamos apstākļos strādājoši darbinieki.

Tādēļ aizvien vairāk darba devēju apzinās, ka normatīvajos aktos noteiktais pienākums nodrošināt darbiniekiem piemērotu un drošu darba vidi garantē ne tikai labus darba rezultātus ilgtermiņā, bet arī stiprina uzņēmuma reputāciju.

«Darba aizsardzības rokasgrāmata»:

 • skaidro ne tikai darba aizsardzības ieviešanas metodes drošas darba vides veidošanai, bet arī šo jomu regulējošos normatīvos aktus;
 • aptver informāciju par darba aizsardzības sistēmu uzņēmumā vai iestādē, ugunsdrošības sistēmām, iespējamajiem darba vides riska faktoriem un to novēršanas veidiem, iespējamām sekām pēc darba vides riska faktoru iedarbības, kā arī par darba aizsardzību atsevišķās nozarēs;
 • būs aktuāla ikvienam, jo darba aizsardzība skar katru, kurš atrodas vai plāno atrasties darba attiecībās vai nu kā darba devējs, vai nodarbinātais. Kaut arī praksē darba drošība vairāk tiek uztverta kā formāls pienākums, tomēr tās nozīme netiek pienācīgi novērtēta;
 • sniegs informāciju darba devējiem par to, kam pievērst uzmanību uzņēmumā, lai gūtu augstus darba rezultātus, ilgtspējīgu uzņēmuma attīstību, lojālus un veselus darbiniekus.

SIA Leilands un Putnis

SIA Leilands un Putnis

Leilands un Putnis – uzņēmums dibināts 2002. gadā, lai sniegtu pakalpojumus vadības sistēmu (ISO un citu) ieviešanā. Uzņēmums šobrīd ir viens no līderiem gan vadības sistēmu ieviešanā, gan darba aizsardzības pakalpojumu sniegšanā. No 2003. gada veiksmīgi sācis un turpina darba aizsardzības pakalpojumu sniegšanā arī valsts un pašvaldības iestādēs

Aigars Bičeks
Aigars
Bičeks

Leilands un Putnis projektu vadītājs, darba aizsardzības speciālists ar augstāko profesionālo izglītību, ugunsdrošības speciālists. Pieredze darba aizsardzības sistēmu izstrādē un pilnveidošanā gan valsts iestādēs, gan dažādos uzņēmumos, piedalās jaunu normatīvo aktu izstrādē.

Linda Matisāne
Linda
Matisāne

Medicīnas zinātņu doktore aroda medicīnā, darba aizsardzības speciāliste ar augstāko profesionālo izglītību. Pieredze gan normatīvo aktu izstrādē, gan to piemērošanā daudzos Latvijas uzņēmumos.

AS "Inspecta"

AS "Inspecta"

AS "Inspecta Latvia" piedāvā inspicēšanas, testēšanas, sertificēšanas, tehnisko konsultāciju un apmācību pakalpojumus. Kopš 2015. gada 9. jūnija "Inspecta" ir pievienojusies ACTA* uzņēmumu grupai, kurā ietilpst "Kiwa", "Inspecta" un "Shield Group". Sākot ar 2017. gada 6. septembri, "Inspecta" nosaukums tiek papildināts ar grupas lielākās kompānijas "Kiwa" vārdu.

ACTA* ir pasaules mēroga TIC līderis ar plašu pakalpojumu portfeli, kas pieejams 50 pasaules valstīs un apvieno teju 4500 kvalitātes un drošības speciālistus. Vairāk informācijas: http://www.kiwa.com/lv

 

Ainārs Cars
Ainārs
Cars
AS "Inspecta Latvia" Inspicēšanas institūcijas un enerģētikas nozares vadītājs

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes (MTAF) docenta p.i. Diplomēts inženieris rūpniecības siltumenerģētikā, inženierzinātņu maģistrs siltumenerģētikā un siltumtehnikā.

15 gadu pieredze ražošanā, siltumenerģijas jomā, 18 gadu pieredze iekārtu atbilstības novērtēšanā un inspicēšanā. Deviņu gadu pieredze pasniedzēja darbā RTU MTAF fakultātē. Pieredze vadošos amatos dažādos uzņēmumos, tai skaitā AS "Jūraslīcis" – galvenais enerģētiķis, SIA "Jūrmalas Siltums" – valdes loceklis. Latvijas standarta STK6 vadītājs, Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes loceklis.

 

24.04.2019

Aktualitātes individuālo aizsardzības līdzekļu un ķīmisko vielu un maisījumu darbā

Sadarbībā ar Leilands un Putnis projektu vadītāju, darba aizsardzības speciālistu ar augstāko profesionālo izglītību Aigaru Bičeku aktualizēta informācija par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un darbu ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem. Papildinātais materiāls ir pieejams "Darba aizsardzības rokasgrāmatas" abonentiem.

Aktualizētā informācija saistīta ar šādiem jautājumiem:

 • Kādus rokas aizsardzības līdzekļus izvēlēties?
 • Kādiem dokumentiem jābūt uzņēmumā?
 • Kuri normatīvie akti nosaka darba organizēšanu ar ķīmiskajām vielām?
 • Kā apzīmēt ķīmisko vielu ar piktogrammām?

 

30.11.2018

Kā izstrādāt darba aizsardzības vecākā speciālista amata aprakstu?

Vecākajam darba aizsardzības speciālistam uzņēmumā jāieņem amats, lai nodrošinātu speciālista neatkarību no ražošanas vai struktūrvienību vadītājiem. Tādā veidā darba aizsardzības speciālists varēs veikt neatkarīgu darba vides uzraudzību un citu ar to saistītu darbību.

Saskaņā ar profesijas standartu, uz kura pamata uzņēmuma vadītājs veido darba aizsardzības vecākā speciālista amata aprakstu, galvenie darbības pamatuzdevumi ir:

 • darba aizsardzības vecākais speciālists uzņēmumā veic darba aizsardzības sistēmas organizēšanu, darba vides iekšējo uzraudzību, kā arī ekspertīzi darba aizsardzības jomā;
 • kā kompetents speciālists pārzina darba aizsardzības un apkārtējās vides aizsardzības jautājumus un pielieto ar tiem saistītos normatīvos aktus;
 • veic zinātniski pedagoģiskās darbības darba aizsardzības jomā.

Izvērtējot iepriekš minēto profesijas standartu, secināms, ka pienākumu saraksts nav izsmeļošs un tas būtu papildināms ar šādiem konkrētā uzņēmuma specifikai nepieciešamiem pienākumiem:

 • sadarboties ar valsts institūcijām un citām uzņēmuma struktūrvienībām;
 • pārzināt un pielietot ar bīstamajām iekārtām saistītos normatīvos aktus;
 • pārzināt un pielietot ar ķīmiskām vielām saistītos normatīvos aktus;
 • piedalīties jaunā aprīkojuma izvēlē un tā izvietošanā;
 • piedalīties ārpakalpojumu sniedzēju darbu kontrolē;
 • orientēties situācijās saistītās ar rūpnieciskām un bīstamo iekārtu avārijām;
 • orientēties personu datu aizsardzības jomā;
 • orientēties bīstamo atkritumu apsaimniekošanā;
 • piedalīties uzņēmuma darba aizsardzības budžeta veidošanā.

Papildus tam darba aizsardzības speciālistam ir jāpiedalās uzņēmuma rīkotajās sapulcēs (ražošanas, remontdarbu plānošanas u.c.) un jāuztic līgumkompāniju dokumentācijas pārbaude pirms līguma noslēgšanas un veicot darbu izpildi uzņēmuma teritorijā.

Tālāk iespēja iepazīties ar vecākā darba aizsardzības speciālista amata apraksta paraugu.

Darba aizsardzības rokasgrāmata

 

   

  Darba aizsardzības rokasgrāmata

 

 13.11.2018

Kā Visparīgā datu aizsardzības regula ietekmē darba aizsardzības procesus?

"Šā gada maijā ir stājusies spēkā jaunā Datu aizsardzības regula. Regula vistiešākajā veidā attiecas uz darba aizsardzības ārpakalpojumu sniedzējiem, jo Regulas izpratnē pakalpojuma sniedzējs ir uzņēmuma darbinieku datu apstrādātājs. Lai gan Regula jau ir stājusies spēkā, darba aizsardzības likumdošana aizvien tai nav pakārtota, kā rezultātā uzņēmumiem un darba aizsardzības pakalpojumu sniedzējiem nepieciešams izstrādāt savu, juridiski nostiprinātu, iekšējo datu apstrādes kārtību. Nozares darbību varētu atvieglot vadlīnijas datu aizsardzības kontekstā, bet šobrīd nav zināms, kad tiks veikti nepieciešamie grozījumi tiesību aktos, vai arī nozares darbībai tiks izstrādātas speciālās vadlīnijas," skaidro SIA «Inspecta Prevention».

23.10.2018

Kādas ir prasības kravu pārvietošanā noliktavās?

Darbs ar celšanas darba aprīkojumu

Noliktavās galvenokārt tiek lietots darba aprīkojums kravu pārvietošanai un celšanai, gatavās produkcijas apsiešanai u.c.

Uz celšanas iekārtas mehānismiem skaidri jānorāda mehānisma nominālā celtspēja un, ja nepieciešams, tabula ar katra mehānisma konfigurācijas celtspēju. Uz celšanas iekārtas palīgierīcēm jānorāda raksturlielumi drošai šo palīgierīču lietošanai.

Celšanas palīgierīces izvēlas, ņemot vērā pārvietojamās kravas specifiku, satveršanas vietu, takelāžu un laika apstākļus, kā arī pārvietošanas veidu un konfigurāciju. Celšanas palīgierīces uzglabā tā, lai nepieļautu to bojāšanos (piemēram, stropes uzglabā sausā vietā).

Ceļot tieši nevadāmas kravas, kas pēc pacelšanas vēja vai kādu citu apstākļu ietekmē var sākt svārstīties, noliekties, nodrošina šādas prasības:

 • ja darba vietā uzstāda divas vai vairākas celšanas iekārtas, kuru darbības rādiusi pārklājas, novērš sadursmes iespēju starp kravām un/vai celšanas iekārtu daļām;
 • domā, kā nodrošināt, lai nesvārstās, nenoliecas pārvietojamā krava, piemēram, pārvietojot divas vai trīs paletes ar iekrāvēju, vienlaicīgi nodrošina speciālus nožogojumus dakšu augšdaļā;
 • ja kravu ceļ divas vai vairākas celšanas iekārtas reizē, operators labākai darba koordinācijai ievēro darba devēja izstrādātus īpašus darba aizsardzības noteikumus;
 • ja kravas kustības trajektorija nav pietiekami pārredzama, operators tieši vai ar sakaru līdzekļiem sazinās ar īpaši norīkotu nodarbināto (tādu nodarbināto, kuram ir attiecīgas zināšanas un speciāla apmācība), kurš dod viņam norādījumus, un veic attiecīgus pasākumus, lai novērstu kravu sadursmi un risku nodarbināto veselībai;
 • smaguma piestiprināšana un atvienošana ar rokām nedrīkst radīt risku nodarbinātā drošībai un veselībai, šo darbību laikā nodarbinātais tieši vai netieši kontrolē celšanas iekārtu;
 • specifiskus celšanas darbus iepriekš izplāno un paredz atbilstošu uzraudzību, lai novērstu risku nodarbināto drošībai un veselībai;
 • ja celšanas iekārta nenodrošina kravas noturēšanu, kad pilnīgi vai daļēji tiek pārtraukta elektrības padeve, veic pasākumus, lai novērstu risku nodarbināto drošībai un veselībai;
 • iekārtu vai mobilo aprīkojumu ar paceltu kravu nedrīkst atstāt bez uzraudzības, izņemot gadījumus, ja bīstamā zona ir norobežota un krava droši nostiprināta un turēta. Tikai šādās situācijās pieļaujama nodarbināto atrašanās zem kravas;
 • kravu pārvietošanu ar iekārtām vai mobilo aprīkojumu ārpus telpām pārtrauc, ja pasliktinās laika apstākļi un to lietošana vairs nav īpaši droša. Darba devējs izdod nosacījumus operatoram, kā noteikt šos speciālos apstākļus.

Prasības pacelšanas iekārtām ir šādas:

 • visas pacelšanas iekārtas un to aprīkojums, sastāvdaļas, stiprinājumi un balsti ir atbilstoši izgatavoti, pareizi uzstādīti, pietiekami izturīgi, tiek lietoti paredzētajiem mērķiem un atbilstoši tiek uzturēti. Specifiskās prasības darbam ar bīstamajām iekārtām aprakstītas skatīt rokasgrāmatā
 • ar pacelšanas iekārtām un to aprīkojumu drīkst strādāt tikai kvalificēti nodarbinātie, kuri apmācīti attiecīgu iekārtu lietošanā (piemēram, iekrāvēju vadītāji);
 • uz pacelšanas iekārtām redzamā vietā skaidri ir norādīta iekārtas celtspēja, celtņu operatori utt.;
 • pacelšanas iekārtas un to aprīkojumu izmanto tikai paredzētajam mērķim, piemēram, iekrāvēji paredzēti tikai kravas pārvietošanai, nevis nodarbinātā pacelšanai augstumā kaut kādu darbu veikšanai;
 • ja tas iespējams, norobežo vietu, kur notiek smagumu pārvietošana ar celšanas iekārtām.

Aizliegts:

 • izmantot darba aprīkojumu cilvēku celšanai, kas tam nav paredzēts;
 • pacelt smagākus smagumus ar celšanas ierīcēm, nekā tas norādīts uz celšanas ierīces;
 • smagumu celšanai izmantot neatbilstošas vai bojātas palīgierīces, kā arī izmantot palīgierīces, kuru celtspēja ir mazāka par paceļamo kravu;
 • strādāt ar celšanas iekārtām, mobilām smagumu pārvietošanas iekārtām bez speciālas apmācības.

Darbs ar mobilo aprīkojumu smagumu pārvietošanai, piemēram, iekrāvējiem, frontālajiem iekrāvējiem utt. (turpmāk – mobilais aprīkojums)

Darbu ar mobilo aprīkojumu var iedalīt 2 daļās:

131.02
 • darbs iekštelpās un uzņēmuma teritorijā, kad uzņēmuma mobilais aprīkojums neizbrauc ārpus uzņēmuma teritorijas. Šādā gadījumā mobilā aprīkojuma pārbaudes organizē tikai pats darba devējs un nodarbinātais tiek speciāli apmācīts vadīt konkrēto darba aprīkojumu (viņam nav vajadzīga traktortehnikas vadītāja apliecība (lasīt tālāk));
 • darbs iekštelpās, uzņēmuma teritorijā, kā arī ārpus uzņēmuma teritorijas pa kopējiem satiksmes ceļiem (arī gadījumos, ja ceļš ir jāšķērso).

Ja mobilais aprīkojums pārvietosies pa kopējiem satiksmes ceļiem, tam jāatbilst šādām prasībām:

 • mobilajam aprīkojumam (jaunam, lietotam, pašizgatavotam, pārbūvētam) jābūt reģistrētam Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā un jābūt aprīkotam ar numura zīmi (sk. paraugu). Sīkāk par prasībām mobilā aprīkojuma reģistrācijai lasīt Ministru kabineta 2017. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 313 "Traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas noteikumi".

Traktortehnikas un piekabes numurzīmes paraugs

171.01
 • mobilajam aprīkojumam regulāri jāveic tehniskā apskate saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumiem Nr. 295 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa";
 • mobilo aprīkojumu drīkst vadīt nodarbinātais, kuram ir attiecīga vadītāja apliecība (sk. paraugu), par ko sīkāk var izlasīt Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 551 "Traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas, kā arī traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība".

Darba aizsardzības rokasgrāmata

 

   

  Darba aizsardzības rokasgrāmata

 

 25.07.2018

Darba aizsardzības normatīvie akti un transporta nozares aspekti

«Darba aizsardzības rokasgrāmatas» autore Linda Matisāne, Dr.med., arodslimību ārste, darba aizsardzības eksperte, aktualizējusi 5.7. nodaļu «Darba aizsardzība transporta nozarē», sniedzot atbildes uz šādiem jautājumiem, piemēram:

 • Kādas specifiskas darba aizsardzības organizatoriskās prasības ir transporta nozarē?
 • Kādas ir darba vides riska faktoru grupas transporta nozarē?
 • Kā vienkārši novērtēt darba vides riskus transporta nozares uzņēmumā?
 • Traumatismu un nelaimes gadījumus izraisoši riska faktori
 • Evakuācija
 • Kādas ir tehniskās prasības transporta nozares darbiem?
 • Kādi individuālie aizsardzības līdzekļi jālieto?
 • Specifiskās prasības nelaimes gadījumu izmeklēšanai transporta nozarē

Tāpat arī aktualizēti darba aizsardzību reglamentējošie normatīvo aktu saraksti un pielikums par atsaucēm uz Eiropas Savienības direktīvām. Jāatzīmē, ka elektroniskajā rokasgrāmatā tie publicēti sadaļā «Pielikumi», bet drukātās rokasgrāmatas abonenti to saņems ar elektroniskā pasta sūtījumu.

 

Darba aizsardzības rokasgrāmata

 

   

  Darba aizsardzības rokasgrāmata

 

 04.07.2018

Kā mainīt darbinieku attieksmi pret apmācību un instruēšanu darba aizsardzībā?

Reti ar formālu instruktāžu būs pietiekami, lai darbinieku darba apstākļi būtu droši – ļoti liela nozīme darba aizsardzības nodrošināšanā ir katra nodarbinātā individuālajai attieksmei pret darba aizsardzības jautājumiem. Bieži ir gadījumi, kad darba devēji ir darījuši ļoti daudz, lai sakārtotu un uzlabotu darba apstākļus un darba vidi, tomēr nelaimes gadījumi notiek. Turklāt bieži tie notiek bezjēdzīgu iemeslu vai apstākļu sakritības dēļ, tādēļ ir ļoti svarīgi katram nodarbinātajam pašam rīkoties apdomīgi, uzturēt darba vietā kārtību un tīrību. Kā tipiskus nedrošas rīcības piemērus var minēt to, ka darbinieki strādā bez kolektīvajiem vai individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (piemēram, strādā uz jumta bez pretkritiena aizsargsistēmām, strādā uz sastatnēm, kurām nav uzliktas aizsargmargas, utt.). Turklāt bieži aizsardzības līdzekļi ir nodrošināti – tie stāv konteineros, bet darbinieki tos nelieto.

Līdz ar to arvien vairāk darba devēju izmanto interaktīvas metodes, kas emocionāli iesaista darbiniekus, piemēram:

 • informatīvas kampaņas, kurās savā pieredzē dalās nelaimes gadījumos darba vietā cietušie, viņu radinieki, sabiedrībā populāri cilvēki, kas aicina aizdomāties par darba aizsardzības jautājumiem;
 • spēļu izveide uz dažādu populāru galda spēļu pamata – piemēram, Bingo, Alias, Cirks utt.;
 • drošas uzvedības apmācība (apmācību vēstījumi ir saistīti ar drošu uzvedību 24 stundas dienā, 7 dienas nedēļā, 365 dienas gadā – gan ikdienā, gan darbā);
 • darbinieku bērnu plakātu konkurss ar vēstījumu "Tēti, mamma, mēs Tevi gaidām mājās";
 • svētku svinēšana, sasniedzot noteiktu ar darba aizsardzību saistītu mērķi – piemēram, noteiktu dienu skaitu bez nelaimes gadījumiem;
 • drošības dienu organizēšana (piemēram, sacensības starp komandām, līdzīgi kā sporta spēles, tikai uzdevumi tiek doti par drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi), u.c.
28.12.2017

Kas ir kompetents speciālists darba aizsardzībā?

Kā pareizi nosaukt un norīkot darba aizsardzības speciālistu? Kas ir kompetents speciālists darba aizsardzībā? Kāds ir uzņēmumu ieguvums, atbalstot darbinieku sportiskās aktivitātes?

Atbildes uz jautājumiem par darba aizsardzības organizēšanu, piemēram, kādiem dokumentiem jābūt uzņēmumā, kā pareizi nosaukt un norīkot darba aizsardzības speciālistu un kas ir kompetents speciālists darba aizsardzībā, sniedz rokasgrāmatas autors Aigars Bičeks, SIA "Leilands un Putnis" projektu vadītājs, darba aizsardzības speciālists ar augstāko profesionālo izglītību, ugunsdrošības speciālists.

Atbildes sniegtas atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, vēršot uzmanību profesijām, kas saistītas ar darba aizsardzību, izglītības programmām, pēc kurām tiek apmācīti darba aizsardzības speciālisti. Tāpat autors Aigars Bičeks ar piemēru paskaidro, kad darba aizsardzības vecākajam speciālistam, kurš strādā uzņēmumā uz darba līguma pamata, nepieciešams darba aizsardzībā kompetenta speciālista sertifikāts.

Atbildes uz jautājumu, kāds ir uzņēmumu ieguvums, atbalstot darbinieku sportiskās aktivitātes, iekļautas uzņēmumu pieredzes stāstos. DB, apkopojot jaunākās uzņēmumu tendences, turpina vērst uzmanību darba aizsardzības pasākumu nozīmei uzņēmumos, īpaši veselības veicinošām aktivitātēm, kad fiziskās kustības kļūst par ikviena darbinieka neatņemamu ikdienas daļu. Tā ir recepte, kā uzņēmums var iegūt laimīgus un veselīgus darbiniekus, kas sekmēs uzņēmuma attīstību.

27.09.2017

Atbilstoši normatīvo aktu izmaiņām: darba aizsardzība būvniecības, kokapstrādes, metālapstrādes, pārtikas produktu un dzērienu ražošanas nozarēs

Aktualizētas nodaļas par darba aizsardzību būvniecības, kokapstrādes, metālapstrādes, pārtikas produktu un dzērienu ražošanas nozarēs, kā arī noliktavas darbā atbilstoši normatīvajiem aktiem!

Rokasgrāmatas autors Aigars Bičeks, SIA Leilands un Putnis projektu vadītājs, darba aizsardzības speciālists ar augstāko profesionālo izglītību, ugunsdrošības speciālists aktualizējis un papildinājis 5.8. «Darba aizsardzība noliktavu darbos», sniedzot atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • Kādas ir elektroiekrāvēju, kuri darbojas ar sārmu vai skābju akumulatoriem, lādēšanas un uzglabāšanas ugunsdrošības prasības?
 • Kāpēc ir precīzi jābūt norādītiem vielu nosaukumiem, glabājot konkrētā vietā?
 • Kā rīkoties, ja virs kaudzes parādās tādi kā dūmi?
 • Kas jāņem vērā drošai augu aizsardzības līdzekļu (pesticīdu) uzglabāšanai noliktavās?

Tāpat arī autors papildinājis ar praktiskiem piemēriem, par ko vajadzētu domāt, iegādājoties mobilo aprīkojumu smagumu pārvietošanai. Praktiskie padomi noderēs, jo mobilā aprīkojuma smagumu pārvietošanai izmantošana noliktavu darbos ir ļoti populāra, tomēr ne vienmēr darba devēji izvēlas atbilstošu mobilo aprīkojumu smagumu pārvietošanai atbilstoši veicamajam darbam.

Savukārt autore Linda Matisāne, Dr. med., darba aizsardzības eksperte, arodslimību ārste, aktualizējusi šādas nodaļas atbilstoši normatīvajiem aktiem:

 • 5.2. «Darba aizsardzība būvniecībā» – Kādas ir ugunsdrošības prasības būvobjektā, un kādi ir būvdarbu izpildes gaitas atbildīgā pienākumi? Kā rīkoties, ja būvdarbi notiek, nepārtraucot objekta ekspluatāciju? Būvobjekts ir jānodrošina ar ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi. Kādi iespējamie varianti, kamēr izbūvē noteikumiem atbilstošu ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi?
 • 5.3. «Darba aizsardzība kokapstrādē» – Kas jāņem vērā darba devējam, nodrošinot kokapstrādes objekts un teritorija ar ugunsdzēsības aparātiem? Kādi nosacījumi jāievēro kokapstrādes iekārtu uzturēšanā, kokmateriālu kaltēs, uzglabāšanas objektos un teritorijā? Ko ir nepieciešams darīt teritorijā starp grēdām karstā, saulainā un vējainā laikā?
 • 5.4. «Darba aizsardzība metālapstrādē» – Kas darba devējam ir jāņem vērā, nodrošinot metālapstrādes objektus un teritorija ar ugunsdzēsības aparātiem? Kādas prasības elektroietaisēm precizē noteikumi, lai nerastos ugunsgrēka vai eksplozijas risks?
 • 5.6. «Darba aizsardzība pārtikas produktu un dzērienu ražošanā» – Kādas izmaiņas jāņem vērā?
29.06.2017

Prasības sadalnēm, pieņemšanas kritēriji

Vai un kam ir nepieciešami standarti saistībā ar bīstamo iekārtu pārbaudēm? Kādas ir prasības sadalnēm, un kādi pieņemšanas kritēriji jāņem vērā? Atbildes uz šiem jautājumiem sniedz AS Inspecta Latvia, starptautisks industrijas nozares inspicēšanas, testēšanas un sertificēšanas uzņēmums. Tādējādi AS Inspecta Latvia papildinājis divas nozīmīgas rokasgrāmatas tēmas:

 • «Darba aizsardzība, strādājot ar bīstamām iekārtām»;
 • «Elektrodrošība».

Būtiska ziņa visiem, kuri ikdienas darbā izmanto standartus bīstamo iekārtu pārbaudēm: šobrīd sākta vairāku standartu pārskatīšana, kuras mērķis ir pilnveidot standartus atbilstoši šī brīža situācijai. Ikviens attiecīgo nozaru uzņēmums un interesents aicināts izteikt viedokli un ierosinājumus, spējot līdzatbildīgi iesaistīties standartu pilnveides procesā.

Savukārt jaunajā 7.2. nodaļā «Sadalne – izveidošanas un konstrukcijas pārbaudes nosacījumi» skaidro sadalnes kā viena no elektroietaises veidiem būtisko nozīmi, veidus, normatīvos aktus, kas saistīti. Tāpat arī autors AS Inspecta Latvia analizē konstrukcijas verifikācijas pārbaudi, pievēršot uzmanību būtiskākajiem aspektiem, kas jāņem vērā, piemēram,

 • izturībai pret koroziju;
 • izolācijas materiālu īpašībām;
 • sadalņu aizsardzības pakāpei;
 • aizsardzības ķēdes efektivitātei;
 • aizsardzības ķēžu noturībai pret īsslēguma strāvām;
 • impulssprieguma izturībai.
29.03.2017

Darba aizsardzība autotransporta nozarē un noliktavu darbos

Darba aizsardzība autotransporta nozarē un noliktavu darbos ir jaunāko papildinājumu rakurss. Vēršam uzmanību, ka darbs noliktavās ir gan darbs noslēgtās telpās – dažāda veida noliktavās, gan darbs ārpus telpām – atklātās noliktavās vai laukumos.

Autore Linda Matisāne, Dr.med., arodslimību ārste, darba aizsardzības eksperte, minēto nozaru aprakstus aktualizējusi un papildinājusi ar jaunajām prasībām ugunsdrošības jomā, kā arī par dažādiem nozarē raksturīgiem darba vides riska faktoriem un bīstamām situācijām. Tāpat arī autore iekļāvusi skaidrojumu par nozares specifisku darba vides riska novērtēšanas rīku OiRA.

5.7. «Darba aizsardzība transporta nozarē» papildināta ar informāciju par šādiem jautājumiem:

 • Kā vienkārši novērtēt darba vides riskus lauksaimniecības uzņēmumā?
 • Kādas ir tehniskās prasības telpām?
 • Kādas izmaiņas ugunsdrošībā, sprādzienbīstamībā un evakuācijā (atbilstoši MK 19.04.2016. noteikumiem Nr. 238 «Ugunsdrošības noteikumi»)?

5.8. «Darba aizsardzība noliktavu darbos» papildināta ar informāciju par šādiem jautājumiem:

 • svarīgākās darba vides riska faktoru grupas ir (iekavās norādīti piemēri, kurus iespējams novērot darbā noliktavā);
 • vibrācijas ietekme;
 • traumatismu un nelaimes gadījumus izraisoši riska faktori;
 • priekšmetu (piemēram, darba aprīkojuma, materiālu u.c.) uzkrišana;
 • iespējama nodarbināto saindēšanās;
 • ugunsdrošība;
 • ergonomiskie riska faktori;
 • ķīmiskie riska faktori;
 • prasības konkrētām noliktavu telpām;
 • individuālie aizsardzības līdzekļi, kādi jālieto.